För att upptäcka radon finns det endast en metod – radonmätning. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att 400–500 lungcancerfall årligen i Sverige är resultatet av radon inomhus. Radon är näst vanligaste orsaken till lungcancer, efter rökning. Syftet med en radonmätning är att fastställa om radonhalten överstiger det angivna referensvärdet på 200 Bq/m³.

Under höst och vinter är det optimalt att utföra radonmätningen. Detta kallas en långtidsmätning och bör göras under eldningssäsongen, som sträcker sig från 1 oktober till 30 april. Detta säkerställer att du får ett pålitligt årsmedelvärde. 

Radon är en osynlig, färglös och luktfri radioaktiv gas som bildas genom sönderfall av grundämnet radium. Denna gas finns i varierande halter i alla hus och kan vara skadlig vid höga koncentrationer.

Gräns- och riktvärden för radon i inomhusluft är satta till 200 Bq/m³ för bostäder och allmänna ändamål. Under en radonmätning mäter man om radonhalten överstiger detta gränsvärde och därigenom utgör en hälsorisk. Mätningen ska utföras med mätdosor från ett ackrediterat laboratorium.

I Sverige finns närmare 400 000 bostäder med radonhalter över 200 Bq/m³. Ett vanligt ursprung till radon är byggmaterialet blåbetong. Hus uppförda mellan 1929 och 1975 kan innehålla blåbetong i väggar, bjälklag eller andra delar av konstruktionen. Det rekommenderas att radonhalten mäts vid husköp, vid husbygge, vid renovering eller tillbyggnad av huset, vid förändringar av ventilationssystem eller uppvärmningssystem, och om mer än 10 år har gått sedan den senaste mätningen.

För radonmätning i hus och villor rekommenderas en långtidsmätning som ska pågå under minst 60 dagar under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april). Vid ont om tid, som vid husköp, kan en korttidsmätning användas (utan årsmedelvärde). 

Här är stegen för att genomföra en radonmätning:

Börja med att beställa radondosor för långtidsmätning, vilket är den säkraste metoden för att mäta radon och ger dig ett pålitligt årsmedelvärde. När dosorna har levererats till dig, placerar du dem strategiskt i ditt hem enligt de tydliga instruktioner som medföljer. Efter avslutad mätperiod skickar du tillbaka dosorna för noggrann analys. Efter ungefär en vecka kommer du att få en mätrapport som klargör om eventuella förhöjda radonhalter har upptäckts. Om resultatet visar att radonhalten är inom säkra nivåer har du bevis på en hälsosam boendemiljö. Om analysen istället indikerar att radonhalten överstiger gränsvärdet finns det flera saker du kan göra för att minska halterna.

Beställ radon mätning idag!